Móng nhà xưởng không yêu cầu khắc khe như nhà BTCT (không sợ nứt tường, hiếm khi có tường cao trên 1.2m. Thường là vách tole xà gồ), móng gì miễn thỏa vừa đủ tất cả các điều kiện ứng suất, chuyển vị (nén, nhổ, lật) như mô hình...