Nhằm tiếp tục hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng, ngày 17/12/2020, Công ty CDC đã ban hành bộ tài liệu mẫu Quy trình bảo trì các phần Kiến trúc, Kết cấu, MEP, Chống mối và Hạ tầng kỹ thuật.
Việc ban hành và áp dụng các tài...