Lại nhớ ngày xưa mình làm đồ án tốt nghiệp, tính toán mà đau cả đầu. Đợt đấy còn học nên đã có kinh nghiệm gì đâu, giờ ra trường đi làm thi công 5 năm cũng chả hơn là mấy