1, nhà vẽ kiểu nhằm vào hiện hữu vấn đề, thông qua nhiều lần đến cửa đi thăm viếng, điều nghiên khám xét, đi cùng Lý lão sư coi bệnh chờ cử động, xác lập lần này thiết kế cải tạo chủ đề vì: Chế tạo tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường, thư thích sức khỏe, chữa cô độc thành phố ngôi nhà
2, nhà...