Cũng nghe tới gỗ An Cường hàng chất lượng lắm, tui cũng ở xa lắm nhưng vẫn phải lội tới An Cường mới yên tâm.