Nhà tui cũng đặt cửa An Cường. Lâu rồi mà chưa có có vênh hay hỏng.