Với các bạn sinh viên đang trong nhà trường thì cũng rất mông lung không biết sau này ra trường sẽ làm gì, thực ra có rất nhiều cái để bạn lựa chọn rồi có thể bạn muốn trở thành kỹ sư thiết kế chỉ làm văn phòng thôi it ra công trường...