Thủ tục nhập khẩu phụ tùng ô tô được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây:
  • Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008;
  • Quyết định 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/03/2017;
  • Thông tư 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/07/2018
  • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa
...