Trao đổi tệp DWG trong Hợp tác thiết kế

Tìm hiểu hỗ trợ tệp DWG trong mô-đun Cộng tác thiết kế của BIM Collaborate Pro mở ra cánh cửa cho sự hợp tác thiết kế AEC xuyên ngành tốt hơn giữa các nhóm xây dựng và cơ sở hạ tầng.
https://vietcad.com/tin-tuc-su-kien/trao-doi-tep-dwg-tron...