Thông tin sản phẩm:
    • Tiết diện: 0.5mm2
    • 6 lõi với 6 màu khác nhau, trong đó có 01 sợi dây tiếp địa vàng - xanh (dây mass / dây E)
    • Loại chống nhiễu (CVVS/RVVP/SH-500): Al foil + Shield (Lá nhôm + Lưới đồng đan), tăng cường chịu lực và đảm bảo tín hiệu đường truyển được ổn định
    • Loại không
...