Hội nghị Kết Nối Công Nghệ Phát Triển Đô Thị và Hạ Tầng Thông Minh 2024 – Bộ Xây Dựng và Học viện Cán bộ quản lý Xây dựng và Đô thị



Hội nghị Kết Nối Công Nghệ Phát Triển Đô Thị và Hạ Tầng Thông Minh...