Đê triển khai một dự án xây dựng ở UK phải qua 8 giai đoạn từ Stage 0 đến Stage 7. CĐT có thể thuê độc lập các nhóm tư vấn khác nhau làm từng giai đoạn khác nhau. Mỗi giai đoạn có các yêu cầu về kết quả, những nội dung công việc cần phải hoàn thành, nên trách nhiệm và nhiệm vụ của các bên tham gia khá rõ ràng.
Câu hỏi: Ở khía cạnh của TVTK Việt Nam thì chúng ta đang triển khai HS đến giai đoạn TKTC và Shop DRW thì liệu có phù hợp với thực tiễn hội nhập?

Attached Files