Bài viết trình bày kết quả phân tích tĩnh phi tuyến vách bê tông cốt thép bằng phần mềm SAP2000. Mô hình mô phỏng được kiểm chứng bằng cách so sánh kết quả phân tích với các kết quả nghiên cứu thực nghiệm. Dựa trên mô hình vừa kiểm chứng tiến hành khảo sát các tham số ảnh hưởng đến ứng xử của vách bê tông cốt thép: tỷ số lực nén, cốt thép đai và cốt thép dọc vùng biên.
Attached Files