Hiện nay, Nhiều dự án gần công trình biển hoặc yêu cầu về xâm thực

Các quy định được rõ trong tiêu chuẩn

TCVN 12041:2017: YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ ĐỘ BỀN LÂU VÀ TUỔI THỌ TRONG MÔI TRƯỜNG XÂM THỰC


Attached Files