Ngày xưa cũng nghĩ màu hồng lắm. Kỹ sư xây dựng cái gì, giờ đang đi lát gạch mosaic cho Gachmosaic.info đây