Nứt trong cấu kiện Bê tông là thường thấy trong quá trình thi công.
Có nhiều nguyên nhân => Nhận định vai trò của TVTK

Nguồn
https://tapchivatlieu.com/phan-loai-...a-nut-be-tong/