PSLTSCALE là biến điều khiển việc scale linetype của đối tượng hiển thị trong khung viewport.
TH1: PSLTSCALE =0 thì nét trục, nét đứt bên Layout giữ nguyên như bên Model cho dù thay đổi tỷ lệ MV.
TH2: PSLTSCALE = 1 thì nét trục, nét đứt sẽ đc nhân lên với tỷ lệ của MV.
Để đổi biến PSLTSCALE cho toàn bộ layout trong 1 file autocad, nếu làm thủ công thì ta cần phải vào từng layout và tiến hành đổi biến. Bài viết chia sẻ lisp đổi biến cho toàn bộ layout chỉ bằng 1 lệnh duy nhất và có thể thực hiện trong model.
Lệnh:
P0: đổi biến PSLTSCALE =0
P1: đổi biến PSLTSCALE =1
Lisp được sưu tầm trên các diễn đàn của Autodesk.
Attached Files