QUẢNG CÁO ĐẦU TRANG

Collapse

Thông báo

Collapse
No announcement yet.

SO SÁNH ĐIỂM MỚI LUẬT ĐẤU THẦU 22/2023/QH15 và Luật đấu thầu 2013 Áp dụng năm 2024

Collapse
X
 
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • SO SÁNH ĐIỂM MỚI LUẬT ĐẤU THẦU 22/2023/QH15 và Luật đấu thầu 2013 Áp dụng năm 2024

  SO SÁNH ĐIỂM MỚI LUẬT ĐẤU THẦU 22/2023/QH15 và Luật đấu thầu 2013 Áp dụng năm 2024

  So sánh điểm mới Luật đấu thầu 22/2023/QH15 và Luật đấu thầu 2013  23
  Th1
  So sánh điểm mới Luật đấu thầu 22/2023/QH15 và Luật đấu thầu 2013 có những gì thay đổi và bổ sung. Làm cơ sở đấu thầu quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu; thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đấu thầu; hoạt động lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu, hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh.
  Nội dung Luật đấu thầu 22/2023/QH15


  Luật Đấu thầu năm 2023 có 10 Chương với 96 Điều, giảm bớt 03 chương so với Luật đấu thầu 2013.

  Chương I. Quy định chung, gồm 19 điều ( Điều 1 – Điều 19).

  Chương II. Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, gồm 16 điều (Điều 20 – Điều 35).

  Chương III. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gồm 7 điều ( Điều 36 – Điều 42).

  Chương IV. Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, gồm 10 điều ( Điều 43 – Điều 52).

  Chương V. Mua sắm tập trung; mua thuốc, hóa chất, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm; cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, gồm 5 điều (Điều 53 – Điều 57).

  Chương VI. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu và xét duyệt trúng thầu, gồm 6 điều ( Điều 58 – Điều 63).

  Chương VII. Hợp đồng, gồm 13 điều ( Điều 64 – Điều 76).

  Chương VIII. Trách nhiệm của các bên trong hoạt động đấu thầu, gồm 6 điều ( Điều 77 – Điều 82).

  Chương IX. Quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu, gồm 12 điều ( Điều 83 – Điều 94).

  Chương X. Điều khoản thi hành, gồm 2 điều ( Điều 95 – Điều 96).
  So sánh điểm mới Luật đấu thầu 22/2023/QH15 và Luật đấu thầu 2013


  1. Bổ sung phạm vi áp dụng Luật Đấu thầu 2023

  + Luật mới 2023 bổ sung đối tượng áp dụng thiết bị y tế; mua hàng dự trữ quốc gia, thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia, trừ hoạt động mua trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia

  + Luật mới bỏ quy định: Dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án

  + Luật mới bổ sung thực hiện các công việc khác phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật có liên quan

  + Luật mới thay đổi bổ sung phạm vi áp dụng của các hoạt động của nhà thầu để thực hiện

  a) Các gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệpvà doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

  b) Gói thầu trang bị cơ sở vật chất – kỹ thuật, máy móc, thiết bị hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp nhà nước;

  + Luật mới sửa đổi quy định

  Tổ chức, cá nhân có hoạt động đấu thầu không thuộc trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này được tự quyết định chọn áp dụng toàn bộ hoặc các điều, khoản, điểm cụ thể của Luật này
  2. Điều 5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư


  + Luật mới quy định cụ thể về điều kiện nhà thầu, nhà đầu tư trong nước và nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài

  + Luật mới bổ sung điều kiện: “Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư”

  + Bổ sung thẩm quyền của các cơ quan ban ngành tại: “Khoản e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 Điều 87 của Luật này;”

  + Luật mới bổ sung quy định về điều kiện đối với nhà thầu là hộ kinh doanh có tư cách hợp lệ
  3. Điều 17. Bổ sung Các trường hợp hủy thầu


  Luật mới bổ sung các quy định: “2. Các trường hợp hủy thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư bao gồm:

  a) Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu;

  b) Thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn đầu tư, thời hạn thực hiện dự án đầu tư kinh doanh vì lý do bất khá kháng, làm thay đổi tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu đã phát hành;

  c) Hồ sơ mời thầu có một hoặc một số nội dung không tuân thủ quy định của luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư được lựa chọn không còn đáp ứng yêu cầu để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh;

  d) Nhà đầu tư trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật này;

  đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà đầu tư trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật này dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư.
  1. Hủy thầu được thực hiện trong thời gian từ ngày phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đến trước khi ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung đối với mua sắm tập trung.”
  4. Điều 14. Đảm bảo dự thầu


  Mức đảm bảo dự thầu theo khoản 3 Điều 11 Luật Đấu thầu 2013:
  • Đối với lựa chọn nhà thầu, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định từ 1% đến 3% giá gói thầu căn cứ quy mô và tính chất của từng gói thầu cụ thể;
  • Đối với lựa chọn nhà đầu tư, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định từ 0,5% đến 1,5% tổng mức đầu tư căn cứ vào quy mô và tính chất của từng dự án cụ thể.

  Luật đấu thầu 2023 thay đổi giá trị báo đảm dự thầu: “4. Căn cứ quy mô và tính chất của từng dự án, dự án đầu tư kinh doanh, gói thầu cụ thể, mức bảo đảm dự thầu trong hồ sơ mời thầu được quy định như sau:

  a) Từ 1% đến 1,5% giá gói thầu áp dụng đối với gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng;

  b) Từ 1,5% đến 3% giá gói thầu áp dụng đối với gói thầu không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này;

  c) Từ 0,5% đến 1,5% tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư kinh doanh áp dụng đối với lựa chọn nhà đầu tư.”
  5. Thời hạn hoàn trả đảm bảo dự thầu được rút ngắn còn 14 ngày


  Thời hạn hoàn trả đảm bảo dự thầu tại khoản 7 Điều 11 Luật Đấu thầu 2013:

  Bên mời thầu có trách nhiệm hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu, nhà đầu tư không được lựa chọn theo thời hạn quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng không quá 20 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt.

  Thời hạn hoàn trả đảm bảo dự thầu tại khoản 8 Điều 14 Luật Đấu thầu 2023:

  Bên mời thầu có trách nhiệm hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu, nhà đầu tư không được lựa chọn theo thời hạn quy định trong hồ sơ mời thầu nhưng không quá 14 ngày kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt. Đối với nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp đồng có hiệu lực.  6. Bổ sung thêm trường hợp không được hoàn trả đảm bảo dự thầu


  Trường hợp không được hoàn trả dự thầu so với khoản 8 Điều 11 Luật Đấu thầu 2013:
  • Nhà thầu, nhà đầu tư rút hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;
  • Nhà thầu, nhà đầu tư vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật này;
  • Nhà thầu, nhà đầu tư không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 66 và Điều 72 của Luật này;
  • Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;
  • Nhà đầu tư không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.
  Trường hợp không được hoàn trả dự thầu so với khoản 9 Điều 14 Luật Đấu thầu 2023:
  • Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, nhà thầu, nhà đầu tư rút hồ sơ dự thầu hoặc có văn bản từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu;
  • Nhà thầu, nhà đầu tư có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật này hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1, điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 17 của Luật này;
  • Nhà thầu, nhà đầu tư không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 và Điều 75 của Luật này;
  • Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có) trong thời hạn 05 ngày làm việc đối với đấu thầu trong nước và 10 ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo hợp đồng hoặc đã thương thảo hợp đồng nhưng từ chối hoàn thiện, ký kết biên bản thương thảo hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;
  • Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;
  • Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung, trừ trường hợp bất khả kháng;
  • Nhà đầu tư không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 30 ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;
  • Nhà đầu tư không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 30 ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng
  Video So sánh điểm mới Luật đấu thầu 22/2023/QH15 và Luật đấu thầu 2013:


casino siteleri bahis siteleri
erotik film izle Rus escort gaziantep rus escort
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler
bahis siteleri
bahisnow giri? casinoslot sultanbet giri? grandpashabet giri?
hd sex video
Mobilbahis
antalya escort bayan
gaziantep escort
betpas gncel link
gaziantep escort
bonus veren siteler
pinbahis pinbahis dizitune.com
bostanci escort pendik escort
?stanbul Escort
Car Fuck XXX ????? ???????? ?????? ? ???? ????? sexo gay gratis xxxx
betbonusking.com deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler
gvenilir casino siteleri
Kacak iddaa Siteleri
mraniye escort sancaktepe escort
quixproc.com
Working...
X